[ico]

Projekty Kozmix Science 


Prebiehajú od novembra 2016 

[timeline]

Projekty KOZMIX SCIENCE


Tím pedagógov a odborníkov na vzdelávanie pre vás pripravil projekty, ktoré sú svojím obsahom a aktivitami zaujímavé a inšpiratívne pre vašich žiakov, a navyše pre učiteľov prinášajú komplexné riešenie. Každý z ponúkaných 11 interaktívnych projektov je spracovaný v podobe interaktívneho metodického materiálu, ktorý pozostáva z podrobných námetov na realizáciu projektu vo všetkých jeho fázach. Neoddeliteľnou súčasťou každého projektu sú doplnkové materiály v rôznych podobách: pracovné listy, videá, animácie, audionahrávky a množstvo iných materiálov, ktoré má učiteľ k dispozícii. Prednosťou takýchto projektov sú aktivity orientované na rozvoj emočnej inteligencie a mäkkých zručností žiakov.

[projekty - obálka]

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Aj zvieratá komunikujú

alebo prečo pes šteká?


Charakteristika projektu: Čo by sa stalo, keby naše domáce zvieratá odrazu prehovorili? Čo by povedali? A je možné, že niečo „rozprávajú“, aj keď im nerozumieme?

Anotácia: Prostredníctvom tohto projektu žiaci zistia, ako živočíchy komunikujú a ako sa treba starať o domácich miláčikov. Oboznámia sa s jednoduchými výskumnými metódami a naučia sa analyzovať výsledky svojho prieskumu. Hlavným cieľom projektu je spoznať rôzne spôsoby komunikácie u domácich živočíchov a porovnať ich s dorozumievaním medzi ľuďmi. Výsledkom projektu je tvorba pravidiel starostlivosti o živočíchy v domácom prostredí a poster správnej starostlivosti o domáce zvieratko. Na záver projektu jednotlivé tímy odprezentujú mladším žiakom svoje výsledky výskumu a predostrú povinnosti chovateľov.

Náročnosť, trvanie: Krátkodobý projekt, 17 hodín
Vek: 8 – 9 rokov | Ročník: 3. – 4. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je poster s pravidlami správneho zaobchádzania s domácimi zvieratami.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Archimedove zázračné stroje

alebo ako zdvihnúť loď jednou rukou?


Charakteristika projektu: Kto by si nechcel postaviť Archimedov „zázračný“ stroj? Verili by ste, že aj malý človek dokáže zdvihnúť veľkú loď?

Anotácia: V tomto projekte sa s deťmi najskôr prenesiete do Archimedovej doby. Deti pomocou moderných on-line nástrojov zozbierajú informácie o starovekom svete a fungovaní dobových strojov. Zistia, že aj jednoduché vynálezy dokázali zachrániť Syrakúzy pred útočníkmi. Zo žiakov sa stanú dizajnéri a stavitelia, keď si pomocou získaných informácií pripravia model vlastného stroja. Súčasťou projektu je aj verejná prezentácia a prehliadka postavených starovekých strojov.

Náročnosť, trvanie: Dlhodobý projekt, 30 hodín
Vek: 8 – 9 rokov | Ročník: 3. – 4. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je funkčný model Archimedovho stroja.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Šifrujeme správy

alebo špeciálna prekladacia mašinka


Charakteristika projektu: Ako sa dorozumievame a čo nám v tom bráni? Prečo si niekedy rozumieme aj bez slov a inokedy nechápeme jeden druhého ani po dlhom rozhovore?

Anotácia: Projekt je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Žiaci sa riešením projektových úloh dozvedia o významnom postavení zmyslov so zameraním na sluch pri prijímaní informácií z vonkajšieho prostredia. Zistia, čo je to znaková reč, na čo slúži a naučia sa vyjadriť niekoľko základných posunkových znakov. Projekt rozvíja empatiu, zvyšuje povedomie o svete nepočujúcich a približuje problémy, s ktorými sa denne stretávajú. Projekt je skvelou príležitosťou na ukážku pestrosti ľudskej spoločnosti a poskytuje príležitosť k diskusii, tvorbe a spracovaniu informácií a zároveň vedie k aktívnemu učeniu.

Náročnosť, trvanie: Dlhodobý projekt, 50 hodín
Vek: 8 – 9 rokov | Ročník: 3. – 4. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je konštrukcia „mašinky“, ktorú žiaci vytvoria v súlade s pokynmi.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Poznávame planéty

alebo divadelné predstavenie o slnečnej sústave


Charakteristika projektu: Divadelné predstavenie o slnečnej sústave? Dá sa to? Deti divadlo milujú – skúste ho využiť i na naučenie sa niečoho nového.

Anotácia: Cieľom projektu je príprava divadelného predstavenia o slnečnej sústave. Žiaci sa oboznámia s jednotlivými fázami prípravy divadelného predstavenia. Okrem sumarizácie a opakovania vedomostí sa naučia fázy divadelnej hry, postup prípravy scenára, navrhnú a vytvoria dekorácie a rekvizity a dozvedia sa tiež o hudobnom sprievode a choreografii. Vytvorené divadelné predstavenie v závere projektu odprezentujú rodičom a priateľom školy.

Náročnosť, trvanie: Dlhodobý projekt, 50 hodín
Vek: 8 – 9 rokov | Ročník: 3. – 4. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je divadelné predstavenie o planétach, pri ktorom žiaci využijú vlastnoručne vyrobené modely vesmírnych telies a svoje herecké zručnosti.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Chráňme životné prostredie

alebo odpadková šou


Charakteristika projektu: Čisté životné prostredie je dôležité pre nás všetkých. Čím skôr sa ho naučíme rešpektovať a chrániť, tým lepšie pre všetky ďalšie generácie. Škola aj v tomto musí ísť príkladom a tento projekt je výborným prvým krokom.

Anotácia: Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia a recykláciu odpadkov. Najprv žiaci zhromaždia a spracujú informácie o ochrane životného prostredia a recyklácii odpadov. V druhej časti triedia odpad a opätovne využívajú recyklovateľné materiály. Finálnym výstupom je príprava divadelného predstavenia. Pomocou aktivít realizovaných počas fázy príprav sa žiaci naučia, ako divadelné predstavenie pripraviť, spolupracovať v tíme a zorganizovať si svoju prácu. Divadelné predstavenie v závere projektu odprezentujú rodičom a priateľom školy.

Náročnosť, trvanie: Dlhodobý projekt, 37 hodín
Vek: 8 – 9 rokov | Ročník: 3. – 4. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je divadelné predstavenie s využitím recyklovateľných materiálov.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Svet rastlín očami objektívu

alebo môže sa z obyčajnej fazuľky stať filmová hviezda?


Charakteristika projektu: Majú živé organizmy spoločné podmienky na život? Prečo na niektorých miestach rastlinka vyrastie a na iných ani nevyklíči? Čo potrebuje na život?

Anotácia: Uvedený projekt je zameraný na objavovanie podmienok života rastlín prostredníctvom zaujímavého pokusu, ktorý žiaci realizujú s rôznymi rastlinami a v rôznych podmienkach. Rastliny budú žiaci merať a fotografovať a výsledky zaznamenávať do tabuliek. Zo série fotografií vytvoria stop-motion animáciu alebo prezentáciu, v ktorej zdokumentujú proces rastu. Istotne zaujímavou aktivitou projektu je tvorba žiackeho blogu a organizácia Dňa klíčiaceho semienka, na ktorom výskumné tímy odprezentujú svoje výsledky nielen pred spolužiakmi, ale i pred rodičmi.

Náročnosť, trvanie: Dlhodobý projekt, 23 hodín
Vek: 6 – 7 rokov | Ročník: 1. – 2. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je stop-motion animácia, ktorá zachytáva rast rastliny.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Kolobeh vody v prírode

alebo príbeh kvapky


Charakteristika projektu: Čo je to voda a odkiaľ sa berie? Kam mizne, keď sa vyparí?

Anotácia: Ústrednou témou projektu je voda. Žiaci sa dozvedia o kolobehu vody v prírode, o rôznych skupenstvách vody aj o samotnom význame vody pre život na Zemi. Naučia sa získavať informácie z rôznych zdrojov a zmysluplne ich spracujú. Všetko, čo sa naučia, využijú pri tvorbe divadelných scénok s názvom „Príbeh kvapky vody“. Žiaci vytvoria scenár predstavenia, choreografiu, dekorácie a rekvizity.

Náročnosť, trvanie: Krátkodobý projekt, 18 hodín
Vek: 7 – 8 rokov | Ročník: 2. – 3. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu sú scénky o Kolobehu vody v prírode, pri ktorých žiaci využijú vlastnoručne zhotovené kostýmy.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Štyri ročné obdobia

alebo ako oslavuje príroda


Charakteristika projektu: V čom je Liptov odlišný od Zemplína? Ako vítame jar, slávime Vianoce a Veľ kú noc v rôznych kútoch Slovenska? Čo máme spoločné a čo odlišné? V projekte Štyri ročné obdobia žiaci spoznajú kolorit svojho kraja a jeho špecifiká.

Anotácia: Počas projektu budú žiaci pracovať s informačnými zdrojmi, zhromaždia rôzne fakty a spravia ich zmysluplnú analýzu a syntézu. Preskúmajú zvyky vo svojom regióne so zameraním na sviatky a tradície počas jednotlivých ročných období. Hlavné myšlienky témy zdokumentujú prostredníctvom obrázkov, fotografií a špeciálneho kalendára. Výstupom projektu bude kalendár reflektujúci regionálne sviatky a zvyky počas roka. V závere projektu svoju prácu verejne odprezentujú.

Náročnosť, trvanie: Krátkodobý projekt, 15 hodín
Vek: 7 – 8 rokov | Ročník: 2. – 3. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je kalendár vytvorený zo žiackych výtvarných diel zobrazujúcich slovenské sviatky a udalosti.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Detstvo starých rodičov

alebo môže stará mama hrať Minecraft a starý otec jazdiť na skejtborde?


Charakteristika projektu: Ako prežívali detstvo naši predkovia? Hrali sa tak ako my? Smiali sa tak ako my? V čom sme iní a v čom sme takí istí? Poznanie minulosti nám pomáha poznať samých seba a tento projekt je k tomu prvým krokom.

Anotácia: Počas projektu žiaci pripravia a zrealizujú interview so svojimi starými rodičmi, prarodičmi či inými staršími ľuďmi z okolia. V rozhovore sa zamerajú na ich detstvo a mladosť. Žiaci sa naučia štruktúrovať interview, klásť otázky, vytvoria záznam z rozhovoru a výsledky kreatívne spracujú. Rozhovory im sprostredkujú skúsenosť predošlých generácií, ktorá obohatí ich historické povedomie. Výstupom projektu je príprava brožúrky alebo knižky, zachytávajúcej život detí v minulosti, ktorú podarujú svojim blízkym ako vďaku za to, že im pomohli s projektom.

Náročnosť, trvanie: Krátkodobý projekt, 18 hodín
Vek: 8 – 9 rokov | Ročník: 3. – 4. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu budú brožúrky alebo knižky zachytávajúce detský svet generácie starých rodičov.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Recyklujeme

alebo bláznivé odpadkové koše


Charakteristika projektu: Máte doma nepotrebné veci a neviete, čo s nimi? Použité veci nepatria do koša, dajú sa recyklovať. Inšpirujte sa, ako na to.

Anotácia: Hlavná myšlienka projektu je zameraná na rozšírenie environmentálneho cítenia. V rámci projektu sa žiaci naučia triediť odpad a získajú podrobnejšie informácie o význame recyklácie. Zistia, že odpad nie je len odpad, ale aj materiál, ktorý sa dá opätovne použiť. Počas projektu sa žiaci naučia zhromažďovať informácie a zmysluplne ich interpretovať, zistia, čo je blog a ako sa píše a navrhnú dizajn finálneho produktu. Výstupom projektu bude vytvorenie troch odpadkových košov, ktoré budú ďalej slúžiť na recykláciu odpadového materiálu. V závere projektu žiaci zorganizujú stretnutie, na ktorom odprezentujú svoje práce.

Náročnosť, trvanie: Krátkodobý projekt, 16 – 18 hodín
Vek: 6 – 7 rokov | Ročník: 1. – 2. ZŠ

Výstup projektu: Výstupy projektu budú tri odpadkové koše na triedenie odpadu, ktoré žiaci vytvoria v súlade s pokynmi.

[ilustračný obrázok]

…projekt je zverejnený na Kozmix.sk…

Odkiaľ pochádzajú rastliny, ktoré poznáš

alebo rastliny zďaleka, preďaleka


Charakteristika projektu: Všetci vieme, ako chutia zemiaky, banány, pomaranče či káva. Poznáme však, odkiaľ pochádzajú?

Anotácia: Prostredníctvom hry na bádateľov žiaci nielenže objavia, odkiaľ rastliny pochádzajú, ale oboznámia sa aj s rôznymi podmienkami ich rastu na rôznych kontinentoch. Prostredníctvom projektu sa žiaci naučia pracovať s informáciami a zmysluplne ich interpretovať. Jedným z hlavných výstupov projektu je „vymodelovanie“ rastliny a vytvorenie veselého príbehu či piesne o rastline. Svoje vlastivedné schopnosti zužitkujú pri tvorbe mapy sveta, ktorú žiaci doplnia o obrázky, fotografie a anotácie rôznych druhov rastlín. Už teraz sa môžete tešiť na žiacke básničky a veselé pesničky o rastlinách.

Náročnosť, trvanie: Krátkodobý projekt, 15 hodín
Vek: 6 – 7 rokov | Ročník: 1. – 2. ZŠ

Výstup projektu: Hlavným výstupom projektu je Veľká mapa sveta, ktorá zobrazuje výskyt vybraných cudzokrajných rastlín v podobe obrázkov či modelov.