[ico]

FAQ 


Odpovede na časté otázky 

[timeline]

Hviezdna súťaž s Kozmixom


Je to vzdelávacia súťaž pre školy, učiteľov, žiakov a rodičov zapojených do projektu Moja prvá škola.

Učiteľ zadáva žiakom úlohy na portáli Kozmix.sk, odmeňuje ich nálepkami, ktoré žiaci nalepia do hracích kariet. Vyplnené hracie karty učiteľ odošle na adresu organizátora súťaže.

Súťaž je postavená na 5 tematicky orientovaných hracích kartách Vesmír, Zem, Slovensko, Škola, Domov. Žiak môže súťažiť s 1 alebo aj 5 hracími kartami. HRACIA KARTA 1 – Vesmír je zdarma. Ďalšie 4 hracie karty sú súčasťou časopisu KOZMIX.

HRACIE KARTY 1 a časopisy KOZMIX objednávajú učitelia pre svojich žiakov cez on-line objednávkový formulár na www.mojaprvaskola.sk. HRACIE KARTY 1 sú zdarma, časopis KOZMIX je za poplatok 2 eurá.

Čím väčší počet hracích kariet bude zaslaných do súťaže, tým sa zvýši šanca na výhru.

HRACIE KARTY 1 a časopisy KOZMIX sa objednávajú za školu. Sumárnu objednávku potvrdzuje riaditeľ školy. Každý učiteľ zapojený do projektu má možnosť objednať pre svojich žiakov ľubovoľný počet HRACÍCH KARIET 1 aj časopisov KOZMIX.

Objedná HRACIE KARTY 1 a časopisy KOZMIX. Zadáva žiakom úlohy na portáli Kozmix.sk. Za úspešné riešenie ich odmeňuje nálepkami, ktoré žiaci nalepia do hracích kariet. Vyplnené hracie karty učiteľ odošle na adresu organizátora súťaže.

Rieši hracie úlohy zadané učiteľom na portáli Kozmix.sk. Za každú správne vyriešenú úlohu dostane od učiteľa nálepku. Spolu s rodičom si vytvorí účet na portáli Kozmix.sk a vyplní hraciu kartu, ktorú odovzdá učiteľovi.

Podmienkou je vytvorenie účtov učiteľov, rodičov a žiakov na portáli Kozmix.sk.

Hracie karty je potrebné odoslať najneskôr do 9. 12. 2016 na adresu organizátora súťaže: AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava.

Hlavnou cenou v súťaži je hodina hudobnej výchovy a koncert Márie Čírovej pre celú školu.

Víkendové pobyty v Art Hoteli Kaštieľ v Tomášove a v hoteli Ostredok v Jasnej. Pre 3 vyžrebovaných učiteľov účasť na Bett Show 2017 v Londýne.

Pre žiakov je určených viac ako 100 vecných cien, akými sú telefóny, tablety, bicykle, kolobežky. Pre rodiny sú určené rodinná lyžovačka v Jasnej, výlet do Familyparku v Rakúsku, TV Samsung a lietanie s Hurricane Factory.

Výhercovia budú zverejnení najneskôr do 20. 12. 2016 na www.mojaprvaskola.sk a www.kozmix.sk.

Moja prvá škola – registrácia a aktivity


Zapojením sa do projektu škola zdarma získa nástroje, ako zatraktívniť výučbu pre žiakov aj zvýšiť prestíž školy u rodičov. Každá zapojená škola získa:

  • prístup na vzdelávací portál Kozmix,
  • materiály na projektové vyučovanie,
  • účasť na seminári,
  • účasť v súťažiach,
  • možnosť vyhrať modernizáciu triedy.

Registrácia do projektu umožní škole využívať aktivity a výhody projektu, ale nezakladá žiadne povinnosti, t. j. nijaké povinné časové nároky ani finančné náklady.

Jedinou podmienkou vstupu školy do tohto projektu je vyjadrenie jej záujmu, a to tak, že riaditeľ školy zaregistruje školu prostredníctvom stránky www.mojaprvaskola.sk a vytvorí registráciu pre učiteľov. Učitelia danej školy tým získajú nielen učebné materiály, ale aj podporu vo forme školenia a tiež možnosť zapojiť sa do sprievodných aktivít.

Kontaktujte nás e-mailom na adrese mojaprvaskola@edulab.sk, alebo telefonicky na čísle 02/321 99 121.

Odporúčame promptnú registráciu, aby ste získali vzdelávacie materiály čo najskôr.

Okrem toho si dovoľujeme upozorniť, že kapacita seminárov je limitovaná. Odporúčame včasnú registráciu aj preto, aby si učitelia mohli vybrať vyhovujúce miesta a termíny a zaistili si miesto na seminári medzi prvými.

Počet učiteľov z jednej školy nie je obmedzený, ak ide o učiteľov 1. stupňa. Odporúčame registráciu viacerých učiteľov, aby mohlo z materiálov a aktivít projektu benefitovať čo najviac žiakov a učiteľov.

Registrácia umožňuje škole a učiteľom využívať výhody projektu. Registráciou sa škola ani učiteľ nezaväzujú k účasti v projektových aktivitách. Veríme však, že kvalita materiálov a pripravovaných aktivít ich bude motivovať k tomu, aby sa dobrovoľne zapojili.

Učiteľ môže registráciou získať prístup na vzdelávací portál Kozmix.

Primárne do projektu prihlasuje riaditeľ školu a aj vybraných pedagógov. Ak má pedagóg záujem o zaregistrovanie, musí kontaktovať riaditeľa, ktorý ho môže dodatočne zaregistrovať.

Podmienkou získania prístupu na vzdelávací portál Kozmix je registrácia učiteľa v projekte Moja prvá škola. Každému registrovanému učiteľovi bude následne e-mailom odoslané užívateľské meno a prístupového heslo.

Účasť na seminári je odporúčaná, ale nie je povinná.

Školy neboli určené výberom, do projektu sa môže zapojiť každá škola s vyučovaním na 1. stupni, ktorá prejaví záujem a zaregistruje sa do projektu.

O zmene pracoviska je potrebné informovať e-mailom na adrese mojaprvaskola@edulab.sk. Po aktualizácii údajov v našej databáze bude prístup pre učiteľa stále platný.

Hlavným poslaním EDULAB-u ako neziskovej organizácie je podpora modernizácie vzdelávania. K tomu sú, okrem iného, potrebné aj moderné vzdelávacie materiály pre pedagógov, osobitne pre tých na 1. stupni základných škôl, kde ich je kritický nedostatok. Preto sme sa v projekte zamerali práve na nich.

Náklady na projekt hradia partneri projektu, ktorými sú spoločnosti Agemsoft, Samsung a Slovak Telekom. Títo partneri sa stotožnili s myšlienkou vytvorenia a poskytnutia kvalitných učebných materiálov pre učiteľov základných škôl na 1. stupni a podporiť tak modernizáciu výučby a jej zatraktívnenie pre našich najmenších žiakov.

Učebné materiály Moja prvá škola


Hlavnými učebným materiálmi v projekte Moja prvá škola je metodika s rovnomenným názvom, digitálny vzdelávací obsah Kozmix a materiály na projektové vyučovanie. Všetky materiály sú orientované na výučbu na 1. stupni základných škôl. Pokrývajú všetky 4 ročníky a rešpektujú zásady elementárneho vzdelávania. Všetky materiály v digitálnom vzdelávacom obsahu Kozmix aj v metodike Moja prvá škola sú v súlade so ŠVP.

Autormi metodiky sú učitelia, elementaristi z praxe. Už pri tvorbe metodiky pre materské školy Škôlka hrou sa nám potvrdilo, že najlepšie prepojenie teórie a praxe pochádza od samotných učiteľov. Metodika je na Digitálny vzdelávací obsah Kozmix previazaná. Garanciu nad kvalitou a dodržaním didaktických zásad, správnosti obsahu a súlad so ŠVP v učebných materiáloch potvrdila Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Materiály je možné využívať na hodinách matematiky, slovenského jazyka, prvouky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, etickej výchovy, informatickej výchovy i náboženstva.

Učebné materiály dostupné cez náš projekt „Moja prvá škola“ sú doplnkovými materiálmi, ktoré nie sú bezpodmienečne naviazané na žiadnu učebnicu. To znamená, že ich môžu učitelia kombinovať s inými didaktickými prostriedkami a teda používať iba vtedy, keď to uznajú za vhodné.

Na výučbu s nami dodávanými učebnými materiálmi nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Minimálne nároky sú na školách bežnou výbavou: je potrebné, aby bola škola pripojená na rýchly internet a vybavená dotykovou tabuľou, alebo aspoň projektorom.

Vzdelávací portál Kozmix.sk


Podmienkou získania prístupu na vzdelávací portál Kozmix je registrácia učiteľa v projekte Moja prvá škola. Každému registrovanému učiteľovi bude následne e-mailom odoslané užívateľské meno a prístupového heslo.

Ideálny spôsob využitia materiálov je prezentovaný v príručke Moja prvá škola. Učiteľ používa vzdelávacie materiály ako doplnok vzdelávacích aktivít na vyučovacej hodine. Odporúčame ich zakomponovať do vyučovacej hodiny ako jednu z didaktických pomôcok. Učiteľ môže materiály prezentovať pri frontálnom vyučovaní, alebo niektorú časť zadať na samostatnú prácu žiakom, pokiaľ majú požadované technologické vyučovanie. Pri používaní digitálnych materiálov treba dbať na aktívne zapojenie žiaka a sprostredkovanie materiálov učiteľom. Nevhodný spôsob používania je v tom prípade, ak je žiak nasmerovaný do roly pasívneho pozorovateľa videí, animácií či simulácií.

Pilotne začíname s prepojením na pracovný zošit z dielne autorov Zuzana a Peter Berovci: Matematika 3 Pracovný zošit 1, do budúcnosti plánujeme lekcie Kozmix.sk prepájať aj na ďalšie štandardne používané učebnice.

Úlohy je možné vypracovávať aj bez registrácie na základe kódov úloh. Žiak si otvorí stránku kozmix.sk, klikne na tlačidlo Moje úlohy, zadá svoje meno a kód úlohy.

Registrovaných žiakov bude o vytvorení úlohy zo strany učiteľa automaticky informovať notifikácia.

Minimálne nároky sú na školách bežnou výbavou: je potrebné, aby bola škola pripojená na rýchly internet a vybavená dotykovou tabuľou. Portál funguje vo väčšine webových prehliadačov, ako napríklad Internet Explorer 11 a novší, Microsoft Edge 12 a novší, Firefox 41 a novší, Chrome 38 a novší, Safari 8 a novší. Je potrebné povoliť v nich Cookies a Javascript.

Nie, na používanie portálu je potrebné pripojenie na internet.

Prístup na portál pre žiaka môže vytvoriť rodič žiaka alebo jeho učiteľ.

Počet žiakov, ktorým môžete zadať jednu úlohu, nie je limitovaný.

Áno, pri tvorbe úlohy si učiteľ môže vybrať, ktorým triedam, skupinám alebo konkrétnym žiakom priradí vytvorenú úlohu. Takto vytvorená úloha potom zobrazuje celkové hodnotenie pre všetky triedy, skupiny.

V tejto fáze je možné používať iba materiály z portálu. Do budúcnosti plánujeme túto funkcionalitu rozšíriť.

Áno, plánujeme pridávať ďalšie typy vzdelávacích materiálov. Registrovaných používateľov budeme automaticky informovať.